VERİ İŞLEME PROTOKOLÜ

 1. TARAFLAR
  • İşbu Veri İşleme Protokolü (bundan böyle “Protokol” olarak anılacaktır), bir tarafta Mi̇thatpaşa Mah. Rumeli̇ Yolu Cad. Bahçeşehi̇r Ünv. Eği̇ti̇m Bi̇nası Blok No: 35/24 İç Kapı No: 5 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim RENDROY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “Veri İşleyen” veya “Rendroy” olarak alınacaktır.) ile diğer tarafta […] adresinde mukim […] Vergi Dairesi […] vergi kimlik numaralı […] (bundan böyle “Veri Sorumlusu” veya “Müşteri” olarak alınacaktır.) arasında imzalanmış olup Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.
 2. PROTOKOLÜN KONUSU
  • İşbu Protokolün konusu, […] tarihinde Taraflar arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) kapsamında Rendroy tarafından Veri Sorumlusu’na sunulan hizmetler (bundan böyle “Hizmetler” olarak anılacaktır) ile bağlantılı olarak Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu adına Rendroy tarafından işlenmesi ve bu işlemeye ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  • İşbu Protokol, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup Sözleşme ile birlikte yürürlüğe girer. Sözleşme ile Protokol hükümleri arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda söz konusu çelişki veya tutarsızlık ölçüsünde Protokol hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Protokol’de düzenlenmemiş hususlarda Sözleşme hükümleri uygulanır.
 3. TANIMLAR

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Alt Veri İşleyen: Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı olması için Rendroy tarafından görevlendirilen herhangi bir veri işleyen anlamına gelir. Rendroy çalışanları ve danışmanları Alt Veri İşleyen olarak değerlendirilmez.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kanun veya KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İhlali: Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin ifasıyla bağlantılı olarak Rendroy veya Alt Veri İşleyenler tarafından aktarılan, saklanan veya başka bir surette işlenen Kişisel Verilerin kazara veya yasa dışı bir şekilde yok olmasına, kaybolmasına, değiştirilmesine, izinsiz ifşasına veya bu Kişisel Verilere izinsiz erişilmesine yol açan güvenlik ihlali. Başarısız oturum açma girişimleri, ping’ler, bağlantı noktası taramaları, hizmet reddi saldırıları ve güvenlik duvarlarına veya ağ bağlantılı sistemlere yönelik diğer ağ saldırıları dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin güvenliğini tehlikeye atmayan başarısız girişimleri veya faaliyetleri “Kişisel Veri İhlali” olarak nitelendirilmez.

Kişisel veri işleme veya işleme veya işleme faaliyeti: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Talimatlar: Veri Sorumlusu tarafından bir Veri İşleyene elektronik veya fiziki ortamda verilen ve Veri İşleyeni Kişisel Verilerle ilgili olarak belirli bir eylem veya işlemi gerçekleştirmesi ve/veya gerçekleştirmemesi yönünde yönlendiren anonimleştirme, engelleme, silme, kullanılabilir hale getirme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı talimatlar.

Veri Koruma Mevzuatı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Protokol kapsamında Veri Sorumlusunun tabi olduğu ilgili tüm veri koruma ve mahremiyet kanunları ile bunları değiştiren ve bunlara ek olarak çıkarılan her türlü kanun, tüzük, yönetmelik, kılavuz vb. kurallar bütünü.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Mevzuata Uyum: Veri Sorumlusu, Sözleşme kapsamında ve Sözleşmeye dahil hizmetlerin kullanımında, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri İşleyene verilecek Talimatlar ile ilgili olarak yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına ve getirdiği tüm gerekliliklere uymakla yükümlüdür.
  • Özellikle, ancak yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Veri Sorumlusu (i) Kişisel Verilerin ve bunların elde edilme yönteminin doğruluğu, niteliği ve yasallığını, (ii) İlgili Kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve bu kişilerden gerekli rızaların ve yetkilerin alınması dahil olmak üzere Kişisel Verilerin elde edilmesi ve işlenmesi için Veri Koruma Mevzuatı gereklerine uyulduğunu, (iii) Sözleşme ve Protokol kapsamında Kişisel Verilerin Veri İşleyen tarafından işlenmesi için Veri İşleyene aktarma ve bunlara erişim yetkisine sahip olduğunu, (iv) Veri İşleyene verdiği Talimatların Veri Koruma Mevzuatı da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu, (v) Sözleşme kapsamındaki hizmetler dahilinde yapılan paylaşımlar ve diğer içeriklerle ilgili olarak Veri Koruma Mevzuatı dahil yürürlükteki mevzuata uygun hareket edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Veri Sorumlusu, bu yükümlülüklere ve Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki kurallara uyamayacak olması durumunda bu hususu derhal ve gecikme olmaksızın Veri İşleyene bildirmekle yükümlüdür.
  • Talimatlar: Taraflar, işbu Protokol de dahil olmak üzere Sözleşmenin ve Veri Sorumlusunun Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri kullanmaya devam etmesinin Veri İşleyene verilen Talimatların bütününü oluşturduğunu kabul eder. Veri Sorumlusu, Veri İşleyene Sözleşme süresi boyunca Sözleşme ile uyumlu ve Hizmetlerin doğasına ve yasal kullanımına uygun ek Talimatlar verebilir. Bu Talimatların yazılı olarak verilmesi esastır.
  • Veri Güvenliği: Sözleşme kapsamında Veri İşleyen tarafından sağlanan Hizmetler kapsamında taahhüt edilen veri güvenliğinin, Veri Sorumlusunun yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yeterince karşılayıp karşılamadığını belirlemek Veri Sorumlusunun yükümlülüğündedir. Veri Sorumlusu ayrıca, Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin güvenli kullanımından ve özellikle verilerin Veri İşleyene aktarılması sırasında güvenliğinden de sorumludur.
 2. VERİ İŞLEYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Talimatlara Uyum: Rendroy, Kişisel Verileri yalnızca bu Protokolde açıklanan amaçlar için veya yürürlükteki mevzuatın aksini gerektirdiği durumlar ve kapsam hariç olmak üzere yasal Talimatlar kapsamında kararlaştırılan şekilde işleyecektir. Rendroy, Veri Sorumlusu veya Veri Sorumlusunun sektörü için geçerli olan ancak kendisi için genel olarak geçerli olmayan herhangi bir Veri Koruma Mevzuatına uyumdan sorumlu değildir.
  • Kanunlar İhtilafı: Rendroy, yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamındaki yasal bir gereklilik nedeniyle Kişisel Verileri Talimatlara uygun olarak İşleyemeyeceğinin farkına varırsa, (i) ilgili kanunun izin verdiği ölçüde bu yasal gerekliliği Veri Sorumlusuna derhal bildirir; ve (ii) gerektiğinde, Veri Sorumlusu Rendroy’un uyabileceği yeni Talimatlar yayınlayana kadar (etkilenen Kişisel Veriler yalnızca depolamak ve güvenliğini sağlamak dışında) tüm İşlemeleri durdurur. Bu hükme başvurulursa, Veri Sorumlusu, İşleme ile ilgili olarak yeni yasal Talimatlar yayınlayana kadar Rendroy, ilgili Hizmetlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Veri Sorumlusuna karşı Sözleşme kapsamında sorumlu olmayacaktır.
  • Veri Güvenliği: Rendroy, Kişisel Verileri Kişisel Veri İhlallerinden korumak için bu Protokolün Ek-2’sinde açıklanan şekilde (“Güvenlik Önlemleri”) uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygular ve sürdürür. Rendroy, Güvenlik Önlemleri tarafından sağlanan korumada önemli bir bozulmaya yol açmaması koşuluyla, kendi takdirine bağlı olarak Güvenlik Önlemlerini değiştirebilir veya güncelleyebilir.
  • Gizlilik: Rendroy, kendi adına Kişisel Verileri İşleme yetkisi verdiği herhangi bir personelin, söz konusu Kişisel Verilerle ilgili olarak uygun gizlilik yükümlülüklerine (sözleşmeden doğan veya kanuni bir görev) tabi olmasını sağlar.
  • Kişisel Veri İhlalleri: Rendroy, herhangi bir Kişisel Veri İhlalinden haberdar olduktan sonra bir gecikme olmaksızın Veri Sorumlusunu bilgilendirir ve Kişisel Veri İhlaliyle ilgili olarak bilgi sahibi oldukça veya Veri Sorumlusu tarafından makul bir şekilde talep edildiğinde makul zaman içerisinde bilgi sağlar. Veri Sorumlusunun talebi üzerine Rendroy, Veri Sorumlusunun Veri Koruma Mevzuatı uyarınca yetkili makamlara ve/veya etkilenen İlgili Kişilere bildirimde bulunması gerekiyorsa, Veri Sorumlusunun bu bildirimleri yapmasını sağlamak için gereken makul yardımı derhal sağlar.
  • Kişisel Verilerin Silinmesi veya İadesi: Rendroy, Sözleşmenin feshedilmesi veya sona ermesi üzerine, bu Protokol uyarınca İşlenen Kişisel Veriler dahil olmak üzere tüm Müşteri Verilerini (kopyaları dahil), ilgili mevzuat uyarınca Müşteri Verilerinin bir kısmını veya tamamını saklama yükümlülüğü bulunmaması koşuluyla siler veya iade eder.
 3. İLGİLİ KİŞİ TALEPLERİ
  • Veri Sorumlusu, Veri Koruma Mevzuatı uyarınca haklarını kullanmak üzere kendisine başvuran İlgili Kişilerin taleplerine cevap vermekle yükümlüdür. Bu taleplerin Veri İşleyen tarafından işlenen Kişisel Verileri içermesi durumunda Veri Sorumlusu, bunların gereğinin yerine getirilmesi için Veri İşleyene makul süre içinde bildirimde bulunmalıdır.
  • Bir İlgili Kişi Başvurusu veya Sözleşme kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ile ilgili başka bir talep doğrudan Veri İşleyene yapılırsa, Veri İşleyen Veri Sorumlusunu derhal bilgilendirir ve İlgili Kişiye talebini Veri Sorumlusuna iletmesini tavsiye eder. Veri Sorumlusu, Kişisel Veriler hakkında bu tür İlgili Kişi Başvurularına veya taleplere yanıt vermekten tek başına sorumludur. Gerekli olduğunda Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına işlediği kişisel verilerle ilgili talepler bakımından destek verir.
 4. ALT VERİ İŞLEYENLER
  • Veri Sorumlusu, Rendroy’un Sözleşme kapsamındaki hizmetler kapsamında üçüncü kişileri Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu adına işlenmesi amacıyla Alt Veri İşleyen olarak görevlendirebileceğini kabul eder. Rendroy, barındırma ve altyapı, ürün özellikleri ve entegrasyonlar ve hizmet ve destek için Alt Veri İşleyen ilişkisi kurabilir. Rendroy, halihazırda Amazon Web Services, Inc.’den barındırma ve altyapı hizmeti almaktadır. İşbu hizmet dahilinde Sözleşme kapsamında işlenen Veri Sorumlusuna ait tüm veriler işbu Alt Veri İşleyenin […]’de yer alan sunucularında tutulmaktadır.
  • Sözleşme süresince görevlendirilen başka Alt Veri İşleyenler ortaya çıkması durumunda bunlar da makul süre öncesinde Veri Sorumlusuna bildirilecektir. Veri Sorumlusunun bu Alt Veri İşleyenlerin görevlendirilmesine otuz (30) gün içinde itiraz etmesi halinde Taraflar, bu itirazın çözüme ulaştırılması için ellerinden gelen çabayı göstermeyi kabul eder. Görüşmeler neticesinde itirazın çözüme ulaştırılamaması halinde Rendroy, kendi takdirinde olmak üzere (i) Veri Sorumlusu adına işlenen veriler bakımından söz konusu Alt Veri İşleyenden hizmet almamayı tercih edebilir, veya (ii) Veri Sorumlusuna Sözleşmeyi herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin askıya alma veya feshetme fırsatı verebilir.
 5. VERİ AKTARIMI
  • Rendroy, Sözleşme kapsamındaki Hizmetler dahilinde Kişisel Veriler de dahil tüm Müşteri Verilerini Amazon Web Services, Inc.’nin […]’de yer alan sunucularında saklamaktadır. Veri Sorumlusu bu hususun farkında olarak işbu Protokol ile Sözleşmeyi akdettiğini; kendisi adına Veri İşleyen tarafından işlenen Kişisel Verilerin, tabi olduğu Veri Koruma Mevzuatı uyarınca hukuka uygun işlenmesi ve aktarımı için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder.
  • Üçüncü Taraf Entegrasyonları: Veri Sorumlusu, Sözleşme kapsamındaki Hizmetin belirli yönleriyle ilgili olarak üçüncü taraf hizmetleri entegre etmeyi seçebilir. Üçüncü taraf hizmeti, Passgage’e entegre olan bir yazılımdır ve Veri Sorumlusu böyle bir entegrasyonu Passgage hesabı için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Etkinleştirildiğinde, ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcı belirli bilgileri Rendroy ile paylaşabileceği gibi Rendroy da Hizmet üzerinden birtakım verileri bu üçüncü taraf yazılım ile paylaşabilir. Üçüncü taraf entegrasyonu yapılmasının tercih edilmesi halinde Veri Sorumlusunun bu karşılıklı aktarıma izin verdiği kabul edilir.
 6. GENEL HÜKÜMLER
  • Değişiklikler: İşbu Protokol’ün “Talimatlara Uyum” ve “Veri Güvenliği” hükümlerine halel gelmeksizin Rendroy, Protokol hükümlerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar.
  • Bölünebilirlik: Bu Protokol’ün herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Protokol’ün diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir.
  • Uygulanabilir Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Protokol hükümleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabidir. İşbu Protokolden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  • Ekler: Ek-1: İşlenen Kişisel Veriler ve Ek-2: Güvenlik Önlemleri işbu Protokol’ün eki ve ayrılmaz parçasıdır.

RENDROY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

Ek 1 – İşlenen Kişisel Veriler

 1. Taraflar

Veri Aktaran Taraf

Verinin Aktarıldığı Taraf

Ad/Unvan:

 

Ad/Unvan:

Rendroy Bi̇li̇şi̇m Teknoloji̇leri̇ Ti̇caret Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇

Adres:

 

Adres:

Mi̇thatpaşa Mah. Rumeli̇ Yolu Cad. Bahçeşehi̇r Ünv. Eği̇ti̇m Bi̇nası Blok No: 35/24 İç Kapı No: 5 Eyüpsultan / İstanbul

Aktarılan verilerle ilgili faaliyetler:

Müşterinin Rendroy tarafından sunulan Passgage Yazılım Hizmetlerini kullanımıyla bağlantılı olarak Kişisel Verilerin işlenmesi

Aktarılan verilerle ilgili faaliyetler:

Müşterinin Rendroy tarafından sunulan Passgage Yazılım Hizmetlerini kullanımıyla bağlantılı olarak Kişisel Verilerin işlenmesi

Rol:

Veri Sorumlusu

Rol:

Veri İşleyen

İrtibat Kişisinin,

İrtibat Kişisinin,

Ad-Soyadı

 

Ad-Soyadı

 

Pozisyonu

 

Pozisyonu

 

Telefonu

 

Telefonu

 

E-posta Adresi

 

E-posta Adresi

 

 1. Aktarımın Kapsamı
  1. Kişisel Verileri Aktarılan İlgili Kişi Kategorileri

Müşteri, kapsamı tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteri tarafından belirlenen ve kontrol edilen ve aşağıdaki Kişisel Veri kategorileriyle ilgili Kişisel Verileri içerebilen ancak bunlarla sınırlı olmayan Kişisel Verileri Passgage Hizmetlerini kullanırken aktarabilir:

Müşterinin çalışanları, öğrencileri, konaklayanlar, yükleniciler, iş ortakları, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve taşeronlar dahil olmak üzere diğer son kullanıcılar.

 1. Aktarılan Kişisel Verilerin Kategorileri
  1. Son Kullanıcı Hesapları Oluşturulurken Aktarılan Veriler

Müşteri, kendi nezdindeki son kullanıcı Passgage hesaplarının oluşturulması için kişisel veri niteliğinde olabilecek şu kategorilerde verileri Rendroy’a aktarır: Kimlik (ad, soyadı, kimlik/pasaport numarası, doğum tarihi), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), özlük (sicil numarası, işe giriş tarihi, çalıştığı birim, görev/unvan), işlem güvenliği (kullanıcı yetki bilgileri)

Üçüncü Taraf Entegrasyonları: Müşteri, Passgage Hizmetinin belirli yönleriyle ilgili olarak üçüncü taraf hizmetleri entegre etmeyi seçebilir. Üçüncü taraf hizmeti, Passgage entegre olan bir yazılımdır ve Müşteri böyle bir entegrasyonu Passgage hesabı için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Etkinleştirildiğinde, ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcı belirli bilgileri Rendroy ile paylaşabilir. Örneğin, başka bir üçüncü taraf yazılımı verilerin Passgage’e aktarılmasına izin verecek şekilde etkinleştirildiyse, son kullanıcı verileri bu üçüncü taraf yazılımı üzerinden Passgage’e aktarılabilir.

 1. Hizmet Kullanılırken Aktarılan Veriler

Rendroy tarafından işlenen bilgilerin bir kısmı, Passgage’i kullandığı sırada Müşteri veya son kullanıcı tarafından oluşturulur ve bu bilgiler Kişisel Veriler de içerebilir. Rendroy, Müşteri ve son kullanıcı Passgage Hizmetini yapılandırır ve kullanırken şu bilgileri kaydeder: Şirket verileri (unvan, vergi kimlik numarası vb.), bağlı kuruluşlar, birim ve departmanlar, görev/unvanlar, kullanıcı grupları, bina ve oda bilgileri (türü, bulunduğu yer ve atanan karekodlar vb.), yemekler, yasaklı kelimeler, tatil günleri, çalışma saatleri, mesailer, kullanıcı mesaileri, giriş-çıkış kayıtları, geç giriş ve erken çıkışlar, izinler, telefonlar, personel devamlılık verileri, gönderiler (yorumlar, etkileşimler vb.), anketler, geri bildirimler vb.

Giriş-çıkış kayıtlarının tutulmasında suistimalin önlenmesi için karekod okutma aşamasında anlık olarak son kullanıcının bulunduğu yerin konum bilgisi (lokasyon) verisi alınmaktadır.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Taraflar, özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasını öngörmemektedir.

Ancak hizmet içerisindeki bazı seçenekler, son kullanıcıların kendi isteğiyle özel nitelikli kişisel veri niteliğinde de olabilecek bazı kişisel verilerini (örneğin, devamsızlık işlevinin kullanılmasında sağlık verisi eklenmesi gibi) paylaşmasına olanak tanımaktadır. Müşteri, bu paylaşımlar konusunda son kullanıcıları bilgilendirmelidir.

 1. Aktarım Sıklığı

Sürekli

 1. İşlemenin Niteliği

Kişisel Veriler, Sözleşmeye (bu Protokol dahil) uygun olarak İşlenecek olup aşağıdaki İşleme faaliyetlerine tabi olabilir:

 1. Müşteri tarafından talep edilen Passgage Hizmetlerini sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli olan elde etme, depolama ve diğer İşlemler; ve/veya
 2. Sözleşmeye (bu Protokol dahil) uygun olarak ve/veya geçerli yasaların zorunlu kıldığı şekilde ifşa.
 3. Aktarımın Amacı ve Sonraki İşlemler

Kişisel Veriler, Sözleşmede belirtildiği şekilde ve Passgage Hizmetlerinin kullanılmasında Müşteri tarafından verilen Talimatlar dahilinde, Sözleşme uyarınca Passgage Hizmetlerini sağlamak için gerektiği şekilde işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Saklanacağı Süre

Kişisel Veriler, Rendroy tarafından bu Protokolün ‘Kişisel Verilerin Silinmesi veya İadesi’ bölümüne tabi olarak, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Sözleşme süresince işlenecektir.

Ek 2 – Güvenlik Önlemleri

Rendroy tarafından halihazırda işbu Ek 2’de açıklanan Güvenlik Önlemleri alınmaktadır.